Kabinet heeft plannen om het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken opnieuw uit de ijskast gehaald

Oordeel bedrijfsarts leidend bij beoordeling WIA


Waarom?
Al enige tijd wordt erover gesproken om het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken bij het indienen van een WIA-aanvraag. Resultaat hiervan is dat een verzekeringsarts van UWV niet meer nodig is voor de medische toetsing. Hierdoor heeft UWV meer capaciteit over om verzekeringsartsen in te zetten op andere urgente werkzaamheden en kunnen hopelijk achterstanden bij UWV worden weggewerkt. Ook worden discussies tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen over het medisch oordeel hiermee aan banden gelegd. Dit zal leiden tot minder bezwaarzaken bij UWV ten aanzien van het medisch oordeel. Wanneer UWV weer op het niveau zit om alle WIA aanvragen binnen de beslistermijn af te handelen zijn WIA voorschotten niet meer nodig. Nu is het zo dat werknemers waarbij UWV over de beslistermijn gaat een voorschot kunnen aanvragen. Uit de praktijk weten wij dat dit tot veel onrust en onzekerheid bij werknemers leidt omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn. Wat wordt het eindoordeel van UWV? Welke uitkering ontvang ik? Hoeveel bedraagt dit en voor welke duur ontvang ik deze uitkering? Geen fijne situatie om na twee jaar ziekte in te zitten!

Al enige tijd in de maak
Het kabinet heeft twee jaar geleden al plannen uitgewerkt om het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend te laten zijn. Deze wet zou ingaan per 1 september 2021 en is daarna telkens uitgesteld. Mede door een nieuwe coalitievorming is dit uitgesteld. Deze formatie duurde 299 dagen en was daarmee de langste Nederlandse kabinetsformatie uit de Nederlandse geschiedenis. Momenteel zijn deze plannen weer opgepakt. Het is nu afwachten per wanneer deze nieuwe wetgeving ingaat. Verwacht wordt dat met het invoeren van deze nieuwe wet de instroom WIA toeneemt, of en in hoeverre dat het geval zal zijn, zal achteraf blijken.

Onafhankelijkheid bedrijfsarts
De Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft onlangs laten weten dat de onafhankelijk van bedrijfsartsen niet in het geding is. Iets wat ook heel vreemd zou zijn als dat wel het geval zou zijn gezien het lange opleidingstraject en positie van een bedrijfsarts. Bedrijfsartsen leggen een eed af waarin zij zich onder anderen conformeren aan het invullen van een onafhankelijke, zorgvuldige en eerlijke rol. Tijdens het afleggen van de eed verklaren zij onder andere zorg te dragen voor zieken en gezondheid te bevorderen en daarnaast medische informatie geheim te houden en zich open en toetsbaar op te stellen.

Wat toetst UWV nog na implementatie nieuwe wet?
Nadat de nieuwe wet is geïmplementeerd toetst alleen een arbeidsdeskundige van UWV nog of er sprake is van een volledig en adequaat verzuimtraject. Als de arbeidsdeskundige van mening is dat dit geen adequaat traject is kan een loonsanctie worden opgelegd waardoor de werkgever nog een extra jaar loon moet doorbetalen. De verzuimmaterie is complex. Niet op tijd de juiste afslag nemen, documenten niet op orde hebben of onvoldoende opvolging van acties binnen het verzuimtraject kan hier al toe leiden. Wij zorgen ervoor dat alle stappen binnen Wet verbetering Poortwachter tijdig en adequaat worden doorlopen. Én hebben alle professionals in huis zoals een bedrijfsarts en casemanager. In samenwerking met werkgever en werknemer geven we aan welke stappen er wanneer gezet worden. We handelen hierbij tijdig en proactief binnen de gestelde termijnen. Hiermee is het complete verzuimbegeleidingstraject adequaat en UWV-Proof waarmee een loonsanctie wordt voorkomen.

Wij houden de ontwikkelingen inzake de implementatie van deze nieuwe wetgeving nauwlettend in de gaten en zullen je informeren wanneer hierover meer duidelijkheid is. Mocht je vastlopen met een verzuimdossier of jezelf afvragen of je bezig bent met een adequaat traject schroom dan niet hierover met een van onze casemanagers te sparren.

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding