Waaruit bestaat een adequaat tweede spoor traject?

2e spoor wet poortwachter


Zodra vaststaat dat een werknemer geen structurele (passende) arbeid kan verrichten bij zijn huidige werkgever dan is de werkgever verplicht om een re-integratie 2e spoor op te starten. Doel hiervan is om werkhervattingskansen van de verzuimende medewerker zo snel en veel mogelijk te vergroten. Volgens de wet zijn werkgevers verplicht te onderzoeken hoe werknemers die verzuimen naar vermogen kunnen werken. Een arbeidsdeskundige (AD) voert deze onderzoeken veelal uit. Een werkgever is niet verplicht (wel verstandig) hiervoor een AD in te schakelen en mag dit ook zelf of door een andere expert laten onderbouwen. Om dit vast te stellen vindt er een gesprek tussen de AD met werkgever en werknemer plaats. Soms brengt de AD daarbij ook bezoek aan de werkgever om de werkplek(ken) te bekijken en eventuele aanpassingen voor te stellen. In een rapportage komt een AD met zijn bevindingen. Als uit dit onderzoek blijkt dat er geen mogelijkheden in spoor 1 zijn wordt spoor 2 opgestart.

Wat is een 2e spoor traject?

Een 2e spoor traject is een traject dat wordt ingezet wanneer een werknemer langdurig ziek is en niet kan terugkeren in zijn of haar eigen functie bij de werkgever. Het doel van een 2e spoor traject is om de werknemer te begeleiden naar ander passend werk bij een andere werkgever.

Het 2e spoor traject wordt gestart wanneer duidelijk is dat de werknemer niet meer kan terugkeren in zijn of haar eigen functie en er geen passende functie binnen het bedrijf beschikbaar is. Het traject wordt vaak ingezet na een periode van ziekteverzuim van een half jaar tot een jaar.

Tijdens het 2e spoor traject wordt de werknemer begeleid door een re-integratiebureau. Samen met de werknemer wordt er gekeken naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en wordt er gezocht naar passende vacatures. Het doel is om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, in een functie die past bij de mogelijkheden en capaciteiten van de werknemer.

Wanneer moet een 2e spoortraject worden uitgevoerd?

Een tweede spoortraject moet uiterlijk binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie (uiterlijk in de 52e verzuimweek) worden opgestart. Dit traject kan alleen achterwege gelaten worden als er binnen 3 maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie. Dit geldt voor zowel aangepast als ander werk binnen de eigen organisatie en betreffen werkzaamheden die passen bij de functionele mogelijkheden van de werknemer. Onderbouw goed wanneer van deze situatie sprake is. Een 2e spoortraject mag ook eerder dan na 1 jaar worden opgestart, dit verschilt per cases waarmee een verzuimende medewerker heeft te maken. Zodra vaststaat dat er binnen spoor 1 geen mogelijkheden meer zijn kan worden gestart met spoor 2. Tijdens een re-integratietraject 2e spoor moet de werkgever altijd blijven onderzoeken of er binnen het huidige bedrijf alsnog passende functies ontstaan. Ook wanneer het tweede spoortraject is ingezet. Hierdoor blijven spoor 1 en 2 naast elkaar lopen.

Wie voert 2e spoor re-integratie uit

Een werkgever kan ervoor kiezen dit traject zelf uit te voeren en de werknemer hierin te begeleiden. Echter wordt in de meeste gevallen hiervoor een re-integratiebureau ingeschakeld om dit uit te voeren. Dit omdat het een vrij complex en intensief traject is waarbij de nodige expertise komt kijken. Wanneer een 2e spoortraject niet, niet tijdig of niet adequaat wordt uitgevoerd riskeert de werkgever een loonsanctie waardoor die nog een jaar extra loon moet doorbetalen. Gelet op de complexiteit van een re-integratietraject 2e spoor is het raadzaam een externe partij voor de begeleiding in te schakelen.

Kosten 2e spoor traject

Van een werkgever wordt verlangd dat hij de kosten van een tweede spoortraject draagt. Indien de werkgever dit niet doet en er daardoor geen 2e spoortraject wordt opgestart is de kans vrij groot dat de werkgever ook een derde ziektejaar volledig moet doorbetalen vanwege een opgelegde loonsanctie. De kosten van een 2e spoortraject verschillen per traject. Dit is afhankelijk van de situatie en cases van de werknemer. Iemand die bijvoorbeeld zelfstandig een CV kan maken en solliciteren heeft een minder uitgebreid traject nodig dan iemand die daarbij hulp nodig heeft. Hierdoor worden deze trajecten vaak opgedeeld in modules waarbij de werkgever betaalt per module van het traject dat wordt afgenomen. In de meeste gevallen liggen de kosten voor het uitbesteden van een volledig 2e spoor traject tussen de € 3000 en € 5000,-. Heb je als werkgever een verzekering afgesloten voor zieke werknemers? In de meeste gevallen worden tweede spoor re-integratietrajecten (deels) vergoed door de verzekeraar. Het is verstandig hierover vooraf navraag te doen bij je verzekeraar zodat je het totale kostenplaatje helder hebt.

Waaruit bestaat het traject
Per 1 juni 2021 heeft UWV een nieuwe versie van de werkwijzer poortwachter opgesteld. Het tweede spoor re-integratieplan wordt opgesteld door de uitvoerder van het plan. Hierin is vastgesteld dat een 2e spoortraject uit de onderstaande elementen moet bestaan:

Logisch en adequaat traject
Een logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende en/of overlappende activiteiten die de afstand tussen het persoonsprofiel en zoekprofiel van de werknemer zo snel en zo veel mogelijk opheft of verkleint.

Opstellen persoonsprofiel
Het persoonsprofiel wordt vastgesteld aan de hand van een inventarisatie van de opgedane arbeidservaring, specifieke vaardigheden, genoten scholing en gevolgde cursussen, belemmeringen en beperkingen, en de persoonsgebonden kenmerken van de arbeidsongeschikte werknemer. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ambities, wensen en voorkeuren van de verzuimende medewerker. Bij het opstellen van de beperkingen en belemmeringen wordt rekening gehouden met hetgeen wat de bedrijfsarts daarover heeft gerapporteerd. Voor het vaststellen van de uit te voeren re-integratieactiviteiten dient met de afgegeven prognose van de bedrijfsarts rekening te worden gehouden. De functionele mogelijkheden worden hierbij door de re-integratiecoach geanalyseerd en als uitgangspunt genomen.

Opstellen zoekprofiel
Binnen het zoekprofiel worden de arbeidsmogelijkheden, verwervingsmogelijkheden en hervattingsmogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt in kaart gebracht. Het zoekprofiel bestaat uit een beredeneerde opsomming of omschrijving van branches, functies en/of werkzaamheden, waarbinnen en waarnaar met de meeste kans op succes wordt gezocht.

Het re-integratieplan
Samenvattend bestaat een re-integratieplan uit de onderstaande elementen:

  • Een door de uitvoerder van het plan vastgesteld persoonsprofiel
  • Gemoeide tijdsbeslag
  • Een beredeneerd zoekprofiel
  • Een overzicht van rapportagemomenten

Overige
De rapportagemomenten zijn van belang om de voortgang van het re-integratietraject te volgen. Op deze manier kan tijdig worden ingegrepen en worden bijgestuurd wanneer een traject onnodig wordt opgehouden of in een minder adequate vorm dreigt te komen. Het is van belang dat de werknemer schriftelijk instemt met het uit te voeren re-integratieplan. Op deze manier kan hij worden aangesproken op na te komen afspraken en uit te voeren activiteiten. Wanneer de bedrijfsarts tussentijds een gewijzigde belastbaarheid van de werknemer vaststelt dient hiermee tijdens het re-integratie tweede spoortraject rekening gehouden te worden.

2e spoortraject aanvragen

Heb je te maken met het opstarten van een tweede spoortraject? Bekijk dan onze werkspoorwissel 2e spoor module. Wil je een 2e spoortraject uitbesteden en aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij brengen een offerte op maat uit voor het uitvoeren van een adequaat traject.

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding