Hoe zit deze beoordeling exact in elkaar?

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60 plussers


Op 30 september bracht UWV een persartikel uit waarin het de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60 plussers aankondigde. Hieronder lees je wat deze vereenvoudiging inhoudt. En welke voordelen dit voor werkgever en werknemer heeft.

Voor wie is de nieuwe beoordeling?
Werknemers die 2 jaar ziek zijn én waarvan de wachttijd WIA tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 verstrijkt én dan 60 jaar of ouder zijn komen in aanmerking voor de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60 plussers.

Hoe vindt deze nieuwe beoordeling plaats?
Mocht een werknemer voor deze nieuwe beoordeling in aanmerking komen dan zal een arbeidsdeskundige van UWV hierover contact opnemen met werkgever en werknemer. Dit om deze vereenvoudiging door te spreken en toestemming te vragen om daarmee in te stemmen. De arbeidsdeskundige zal na toestemming toetsen of er sprake is van een adequaat verzuimtraject conform werkwijzer poortwachter. Als daar sprake van is krijgt de werknemer een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100), tenzij de werknemer nog werkt en minder dan 35% inkomensverlies heeft. Dit is de grens om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering, zoals voorheen ook het geval was.

Hoe lang krijg ik deze uitkering?
Als er niets verandert in je situatie, krijg je de uitkering tot je je AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. De uitkering kan eerder stoppen of worden aangepast. Bijvoorbeeld als je gezondheid in de tussentijd verbetert. UWV zal dit moeten toetsen alvorens ze je uitkering zullen aanpassen of beëindigen.

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60 plussers
Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60 plussers

Werkgever en werknemer mogen niet benadeeld worden
Dit is harde eis die het kabinet heeft gesteld. Werkgever krijgt door deze beoordeling niet te maken met extra kosten of ophoging van WGA-premies. De werknemer ondervindt geen hinder van een lagere WIA-uitkering of kortere uitkeringsduur dan bij een reguliere WIA-beoordeling.

Alleen met toestemming van werkgever en werknemer
De vereenvoudigde beoordeling mag alleen met toestemming van werkgever én werknemer worden toegepast. Mocht een van de twee hiervoor geen toestemming geven dan zal een normale WIA-toetsing plaatsvinden.

Verwachtingen voor de toekomst
Eind 2023 zal het kabinet met UWV de nieuwe manier van beoordelen gaan evalueren en wordt bepaald of dit wordt voortgezet. Ook zal dan bekend worden welke maatregelen er nog meer worden toegepast. Wij sluiten niet uit dat deze nieuwe manier van beoordelen zonder verzekeringsarts wordt toegepast bij alle WIA-beoordelingen. Dit omdat UWV nog steeds kampt met ernstige tekorten aan verzekeringsartsen waardoor werknemers lang in onzekerheid zitten. Een situatie waarin ja na twee jaar ziekte niet wilt zitten. Met deze nieuwe manier van beoordelen hoeven geen concessies aan de uitkomst van een WIA-beoordeling te worden gedaan indien gecertificeerde arbodiensten erop toezien dat er adequate verzuimbegeleiding wordt geboden.

Het volledige persartikel van UWV kun je terugvinden via https://www.uwv.nl/nl/persberichten/vereenvoudigde-wia-beoordeling-voor-60-plussers-van-start-op-1-oktober.

Mocht je vragen hebben over deze nieuwe beoordeling neem dan gerust contact met ons op.

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding