Klachtenregelingen


Inleiding

  • Een klacht dient een werknemer allereerst bij de arbodienst zélf in;
  • Levert je klacht bij de arbodienst onvoldoende resultaat op? Dien dan een klacht in bij de Geschillencommissie Arbodiensten (via www.klachtregeling.nl);
  • Heb je klachten over het medisch oordeel of het medisch handelen van de arbo-arts? Daarvoor kan een werknemer terecht bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg;
  • Is werknemer het oneens met de beslissing van de bedrijfsarts over werkhervatting na ziekte of met de wijze waarop het re-integratietraject vorm krijgt? Dan kan werknemer een deskundigenoordeel vragen bij het UWV.

0. Mondeling contact (een gesprek)
Werknemer kan vooraf aan de daadwerkelijke klacht mondeling overleg vragen. Dat kan per email of telefonisch. Binnen twee werkdagen wordt dan contact met u opgenomen.

1. Een klacht indienen
Ter voorkoming van misinterpretatie dient werknemer de klacht schriftelijk in te dienen. Dat kan per brief of (bij voorkeur) per email. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen onze arbodienst gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie komt men tot een uitspraak. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties de Arbodienstverlener aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?
Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, dan kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van Peijnenburg Verzuimbegeleiding B.V. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
Wanneer u vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten te Tilburg. 

Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding