Klachtenregelingen

Klachtenprocedure


Het doel van deze klachtenregeling is klachten van klanten en cliënten op te lossen en deze signalen te gebruiken om de dienstverlening van Peijnenburg Verzuimbegeleiding B.V. te verbeteren. Onder klachten wordt verstaan; iedere uiting van ongenoegen al dan niet voorzien van een verzoek tot financiële genoegdoening (claims) naar aanleiding van geleverde producten/diensten door Peijnenburg Verzuimbegeleiding B.V.

Procedure afhandeling klachten

Een klacht in het kader van deze regeling is iedere schriftelijke uiting van onvrede door of namens een belanghebbende (hierna te noemen de klager) inzake de dienstverlening van Peijnenburg Verzuimbegeleiding B.V. in het algemeen of nalaten van individuele medewerkers van Peijnenburg Verzuimbegeleiding B.V. welke niet na een toelichting of onmiddellijke correctie kan worden verholpen. De wijze waarop een klacht ingediend en afgehandeld wordt is hieronder nader beschreven. De klacht wordt niet behandeld door diegene waarop de klacht betrekking heeft.

a. De klager kan zich bij het indienen en vervolgen van de klachtenprocedure laten bijstaan door een of meerdere door hem aan te wijzen deskundige(n).

b. Voor het indienen van de klacht dient de klager het klachtenformulier op de website in te vullen met daarin helder omschreven waar de klacht op betrekking heeft.

c. Indien de klacht betrekking heeft op het werkhervattingsadvies van de bedrijfsarts dan kan de klager zich wenden tot het UWV om daar een deskundigen oordeel aan te vragen. De klacht wordt verder niet in behandeling genomen door Peijenburg Verzuimbegeleiding B.V.

d. Als de klacht betrekking heeft op een medische beoordeling van de bedrijfsarts dan kan de klager een procedure second opinion bedrijfsarts aanvragen bij Peijnenburg Verzuimbegeleiding B.V. aan te vragen. De klacht wordt verder niet in behandeling genomen door Peijenburg Verzuimbegeleiding B.V.

e. De klager ontvangt uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de klacht een schriftelijk antwoord waarin de klacht en een voorstel voor oplossingen/te nemen maatregelen worden vermeld.

f. Indien de klager het niet eens is met de schriftelijk voorgestelde afhandeling van de klacht maakt hij/zij dit binnen 1 maand na verzending schriftelijk kenbaar aan de directie van Peijnenburg Verzuimbegeleiding B.V.

g. Binnen 1 week na ontvangst van de in sub d. benoemde reactie wordt de klager door Peijnenburg Verzuimbegeleiding B.V. in de gelegenheid gesteld mondeling (d.w.z. telefonisch of op locatie) de klacht toe te lichten aan de behandelaar van de klacht. Indien dat door beide partijen nuttig wordt bevonden en indien van toepassing vindt de mondelinge toelichting plaats in een gesprek waarbij naast de behandelaar van de klacht ook de medewerker op wiede klacht zich toespitst aanwezig is. Indien zulks door een der partijen wordt gewenst is bij dit gesprek - naast de behandelaar van de klacht - nog een tweede vertegenwoordiger van Peijnenburg Verzuimbegeleiding B.V. aanwezig.

h. Schriftelijk wordt vastgelegd dat deze mondelinge procedure heeft plaatsgevonden en in welke vorm. Indien de klager geen gebruik maakt van deze mogelijkheid ontvangt hij/zijbinnen 2 weken een definitieve beslissing van de directie van Peijnenburg Verzuimbegeleiding B.V.

i. Tijdens het in sub e. bedoelde gesprek kan aan de klager een voorstel worden gedaan tot het verhelpen van de klacht. De klager kan hier direct op reageren. Wanneer in het gesprek een bevredigende afhandeling van de klacht wordt gerealiseerd, wordt dit aan het eind van het gesprek schriftelijk vastgelegd.

j. Indien het in sub e. bedoelde gesprek (nog) niet tot een wederzijds bevredigende oplossing en afhandeling van de klacht heeft geleid, wordt aan de klager uiterlijk binnen 2 weken na dat gesprek schriftelijk een definitief voorstel gedaan om de klacht af te handelen. Versie 3.0 d.d. 30-11-2021

k. Wanneer dit voorstel niet akkoord wordt bevonden door de klager kan deze zich altijd richten tot www.erisietsmisgegaan.nl

Geschillen tussen Partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, kunnen door de klager worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie: Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ‘s-Hertogenbosch

N.B. Mocht de klacht betrekking hebben op het arbeidsdeskundig handelen kan er ook rechtstreeks een klacht ingediend worden bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen over de betreffende arbeidsdeskundige

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Peijnenburg Verzuimbegeleiding